Verzorging Geborgde rundveedierenarts

Over SGD

De SGD, Stichting Geborgde Dierenarts, is op verzoek van belanghebbende partijen opgericht door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD). De partijen zijn belangenhebbende organisaties in de voedselproducerende sectoren melk-, rundvee, varkens, vleeskalf en pluimveesector.

Doelstelling

De SGD is als onafhankelijk instituut verantwoordelijk voor het beheer van reglementen en regelingen voor de veterinaire dienstverlening door de dierenarts. Deze regelingen en reglementen moeten in overeenstemming zijn met de eisen van de beroepsgroep, belanghebbende(n) en de overheid. De SGD draagt zorg voor onafhankelijke borging hiervan.

Werkwijze

De SGD kent per diersoort een College van Belanghebbenden voor het opstellen en onderhouden van reglementen en regelingen. De colleges stellen de reglementen en regelingen vast en leggen deze ter goedkeuring voor aan het bestuur van de stichting. In de colleges zitten afgevaardigden namens belanghebbende organisaties.

Ter verduidelijking van de procesgang heeft de SGD een stroomschema opgesteld. Klik hier voor het stroomschema.

Financiering

De SGD wordt door de deelnemers aan de regelingen gefinancierd. De tarieven voor 2016 bedragen per regeling € 175,-. Het tarief wordt door de Certificerende Instelling in rekening gebracht, gecombineerd met de kosten voor de audit, beoordeling en certificering.
Het financieel verslag van de SGD is bij het secretariaat opvraagbaar via info@geborgdedierenarts.nl.

Klachten

Voor de controle op de naleving van de voorschriften heeft de SGD een overeenkomst afgesloten met een certificerende instelling. Dierenartsen die klachten hebben over de uitvoering van deze audits of de beoordeling kunnen contact opnemen met VERIN via info@verin.nl.
Als u bezwaar heeft tegen de inhoud van de regeling dan dient u dit kenbaar te maken aan de SGD. Dit gebeurt bij voorkeur via uw vertegenwoordigers in de Colleges van Belanghebbenden zoals die per regeling op deze website vermeld staan. U kunt er ook voor kiezen om uw klacht of bezwaar inclusief motivatie rechtstreeks te richten aan de SGD. Het SGD-bestuur zal uitspraak doen gehoord hebbende het College van Belanghebbenden. 
U kunt het secretariaat van de SGD  bereiken via info@geborgdedierenarts.nl

Stel uw vraag aan de SGD

Via dit formulier kunt u een vraag stellen aan de SGD