Stichting geborgde dierenarts

Informatie over nascholing

Ja. Nascholing maakt onderdeel uit van de SGD-regelingen en het beoordelingsprotocol.
De generieke nascholingsverplichting is sinds 1 januari 2022 opgenomen in het beoordelingsprotocol en zal dus getoetst worden door Kiwa VERIN. Het eerste toetsingsmoment is na afloop van kalenderjaar 2022.    

Het volgen van nascholing is niet wettelijk verplicht, maar is voor de praktiserende dierenarts vanzelfsprekend. Daarom heeft de SGD, als regelinghouder van het kwaliteitssysteem geborgde dierenarts, nascholing onderdeel gemaakt van haar regelingen en beoordelingsprotocol. Om te borgen dat de dierenarts zich naschoolt, wordt gevraagd het volgen van nascholing aantoonbaar te maken.

100 punten in 5 jaar. Hierbij staat 1 punt voor 1 studiebelastingsuur. Per jaar dienen tenminste 15 punten behaald te worden. In de opstartfase van de toetsing is dit voor 2022 eenmalig teruggebracht naar tenminste 10 punten.

Nee, 100 punten in 5 jaar geldt voor de dierenarts persoonlijk, ongeacht het aantal borgingen van die dierenarts.

Nascholing is vormvrij en de dierenarts bepaalt zelf waar deze zich vakinhoudelijk in naschoolt. Dit kan naast veterinair inhoudelijke scholing ook andere vakinhoudelijke nascholing betreffen. Wel dient er dan een (aantoonbare) relevantie te bestaan met het beroepsveld van de betreffende dierenarts.

Het is mogelijk om binnen de regeling verplichte nascholing ook te laten meetellen voor het aantal punten. Nascholing die hiervoor in aanmerking komt is bijvoorbeeld IOD-BGP (regeling geborgde rundveedierenarts).

Nee, nascholing hoeft (nog) niet geaccrediteerd te zijn. Het is wel de bedoeling om op termijn nadere eisen aan de kwaliteit van de nascholing te gaan stellen. De werkgroep nascholing adviseert de SGD daarover op basis van een inventarisatie van de gevolgde nascholing. Doel is om nascholing in lijn te brengen met het werkveld van de geborgde dierenarts.

U kunt de gevolgde nascholing(spunten) registreren in de bestaande systemen: register Up-to-date dierenarts, PE-Veterinair, CKRD. Ook een eigen (elektronisch) systeem is toegestaan. 

Naam van de nascholing, aanbieder van de nascholing, programma, datum, aantal uren gevolgd. Inclusief een bewijs van deelname.

De controle wordt gedaan door Kiwa VERIN. Zij vragen na afloop van het kalenderjaar bij u het nascholingsoverzicht op.

Kiwa VERIN controleert of er een registratie aanwezig is, het aantal gevolgde nascholingen in het kalenderjaar, het totaal aantal gevolgde nascholingspunten in het kalenderjaar, het totaal aantal nascholingspunten na 5 kalenderjaren.

Als het aantal gestelde nascholingspunten niet wordt gehaald en / of een registratie niet kan worden getoond en / of het onvolledig is, volgt de eerste keer, dus over kalenderjaar 2022, een waarschuwing.

U kunt uw klacht, aanbeveling of overige opmerkingen en vragen over nascholing per mail indienen aan: info@geborgdedierenarts.nl. Uw mail zal doorgeleid worden naar de voorzitter van de werkgroep nascholing. De werkgroep zal na beraad binnen 4 weken reageren.