Veelgestelde vragen

    Een geborgde vleeskalverdierenarts is een dierenarts die zich registreert in het register Geborgde Vleeskalverdierenarts, een overeenkomst sluit met de Certificerende Instelling en zich houdt aan het reglement ‘geborgde vleeskalverdierenarts’ van de Stichting Geborgde Dierenarts. Het reglement geeft o.a. invulling aan de afspraken in het convenant antibioticumresistentie uit 2008, de Verordening registratie en verantwoording antibioticumgebruik kalversector PVV 2011, de normering van de Autoriteit Diergeneesmiddelen SDa en IKB Vleeskalveren.

    De sectorpartijen (te weten LTO, integraties, KNMvD en CPD) vinden het belangrijk dat het diergeneesmiddelengebruik en meer in het bijzonder het antibioticumgebruik inzichtelijk en bespreekbaar wordt en dat dierenartsen die meer voorschrijven dan de benchmarkwaarde, daarop kunnen worden aangesproken. De dierenarts speelt een centrale rol bij het voorschrijven van diergeneesmiddelen, de kalvergezondheidszorg, het dierenwelzijn, de volksgezondheid en voedselveiligheid. De borging van de dierenarts vormt daarin een essentieel onderdeel.

    Ja. Buitenlandse dierenartsen die op structurele basis veterinaire diensten op veebedrijven verlenen zijn, op basis van Richtlijn 2006/123/EG, verplicht de verantwoordelijke autoriteit (competent authority) van de lidstaat op de hoogte te stellen van de activiteiten in het "gastland". De “competent authority” in Nederland is het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Een inschrijving in www.diergeneeskunderegister.nl bij CIBG is een voorwaarde voor deelname aan de regeling Geborgde Vleeskalverdierenarts. 

    Het reglement is op- en vastgesteld door het College van Belanghebbenden Geborgde Vleeskalverdierenarts en goedgekeurd door het Bestuur van de Stichting Geborgde Dierenarts. Het College bestaat uit de volgende belanghebbenden: vertegenwoordigers van de vleeskalverintegraties, LTO, KNMvD en CPD vindt u hier.

    Ja. Het staat de IKB organisatie vrij in aanvulling op het Reglement Geborgde Vleeskalverdierenarts extra eisen te stellen.

    Met de dierenarts die in het kader van de voedselketeninformatie (VKI) (Verordening (EG) nr. 853/2004) normaliter de diensten op het bedrijf verleend en is geregistreerd in het register Geborgde Vleeskalverdierenarts. Normaliter betekent dat de dierenarts die de bedrijfsbegeleiding verzorgt en eindverantwoordelijk is.

    Ja, dat mag door een Geborgde Vleeskalverdierenarts mits met wederzijdse schriftelijke instemming. Dit vervangingsdocument kunt u gebruiken om de onderlinge vervanging van de geborgde dierenartsen te documenteren. De vleeskalverhouder moet schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de vervanging. Melding van de namen van vervangende dierenartsen op de overeenkomst volstaat. Bij wijzigingen moet de vleeskalverhouder aantoonbaar worden geïnformeerd.

    Eén namelijk met de dierenarts die normaliter de veterinaire diensten op het bedrijf verleent en staat vermeld op de voedselketeninformatie (VKI).

    Controle gaat via IKB Vleeskalveren, het kwaliteitssysteem in de vleeskalversector.

    Ja, dat mag. Van de vleeskalverhouder wordt verwacht dat deze de 1-op-1 dierenarts  inlicht als die adviezen invloed kunnen hebben op de kalvergezondheid, het welzijn, de volksgezondheid en de voedselveiligheid.

    Nee. De overeenkomst tussen de vleeskalverhouder en Geborgde Vleeskalverdierenarts wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan te allen tijde worden opgezegd. Bij opzegging zorgt de dierenarts voor overdracht van het bedrijfsdossier aan de nieuwe dierenarts, die door de kalverhouder wordt gemeld. Het bedrijfsdossier bevat de reden van beëindiging, het BGP en BBP, relevante onderzoeksuitslagen en behandelingen van de laatste 12 maanden.  De beëindiging van de overeenkomst wordt door de vleeskalverhouder of oude dierenarts gemeld bij InfoKalf. De nieuwe overeenkomst wordt door de nieuwe dierenarts gemeld bij Infokalf. Een vleeskalverhouder mag slechts één overeenkomst hebben.

    De Certificerende Instelling waarmee de Stichting Geborgde Dierenarts een overeenkomst sluit, doet de administratieve ingangsbeoordeling. Auditoren van de CI voeren de fysieke audits uit bij de dierenartsenpraktijk.

    Bij aanmelding vindt een administratieve ingangsbeoordeling plaats. Daarna volgt een jaarlijkse of twee-jaarlijkse fysieke audit op de praktijk. De CI stuurt voorafgaand aan de beoordeling informatie toe.

    Bij langdurige afwezigheid (bijv. bij zwangerschapsverlof) mag de vervangende dierenarts de 1-op-1 dierenarts gedurende maximaal 6 maanden volledig vervangen, dus ook voor het evalueren en updaten van het BGP en BBP. De veehouder dient aantoonbaar geïnformeerd te zijn over de langdurige afwezigheid. De plaatsvervanger moet geborgd zijn en als plaatsvervanger vermeld staan op de 1-op-1 overeenkomst. Bij afwezigheid die langer dan 6 maanden duurt, moeten de 1-op-1 overeenkomsten worden aangepast.