Veelgestelde vragen

  Wanneer er wijzigingen zijn in uw contactgegevens en/of uw praktijkgegevens dient u dat zo spoedig mogelijk door te geven aan de certificerende instelling (Kiwa VERIN) middels het mutatieformulier.  

  Een geborgde vleeskalverdierenarts is een dierenarts die zich registreert in het register Geborgde Vleeskalverdierenarts, een overeenkomst sluit met de Certificerende Instelling en zich houdt aan het reglement ‘Geborgde Vleeskalverdierenarts’ van de Stichting Geborgde Dierenarts. Het reglement geeft o.a. invulling aan de afspraken in het convenant antibioticumresistentie uit 2008, wettelijke verplichtingen (oa Regeling diergeneeskundigen), de normering van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) en kwaliteitsregeling Vitaal Kalf.

  De sectorpartijen (te weten SBK, KNMvD en CPD) vinden het belangrijk dat het diergeneesmiddelengebruik en meer in het bijzonder het antibioticumgebruik inzichtelijk en bespreekbaar wordt en dat dierenartsen die meer voorschrijven dan de benchmarkwaarde, daarop kunnen worden aangesproken. De dierenarts speelt een centrale rol bij het voorschrijven van diergeneesmiddelen, de kalvergezondheidszorg, het dierenwelzijn, de volksgezondheid en voedselveiligheid. De borging van de dierenarts vormt daarin een essentieel onderdeel.

  Ja. Buitenlandse dierenartsen die op structurele basis veterinaire diensten op kalverbedrijven verlenen zijn, op basis van Richtlijn 2006/123/EG, verplicht de verantwoordelijke autoriteit (competent authority) van de lidstaat op de hoogte te stellen van de activiteiten in het "gastland". De “competent authority” in Nederland is het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Een inschrijving in www.diergeneeskunderegister.nl bij CIBG is een voorwaarde voor deelname aan de regeling Geborgde Vleeskalverdierenarts. 

  Het reglement is op- en vastgesteld door het College van Belanghebbenden Geborgde Vleeskalverdierenarts (CvB-vleeskalf) en goedgekeurd door het Bestuur van de Stichting Geborgde Dierenarts. De samenstellig van het CvB-vleeskalf vindt u hier.

  Ja. Het staat Vitaal Kalf als kwaliteitsregeling van de kalversector vrij in aanvulling op het Reglement Geborgde Vleeskalverdierenarts extra eisen te stellen.

  Met de dierenarts die in het kader van de voedselketeninformatie (VKI) (Verordening (EG) nr. 853/2004) normaliter de diensten op het bedrijf verleend en is geregistreerd in het register Geborgde Vleeskalverdierenarts. Normaliter betekent dat de dierenarts die de bedrijfsbegeleiding verzorgt en eindverantwoordelijk is.

  Ja, dat mag door een Geborgde Vleeskalverdierenarts mits met wederzijdse schriftelijke instemming. Dit wordt genoteerd op de (digitale) overeenkomst tussen kalverhouder en dierenarts. Ter aanvulling kunt u een vervanginsdocument gebruiken om de onderlinge vervanging van de geborgde dierenartsen te documenteren. De vleeskalverhouder moet schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de vervanging en wijzigingen daaromtrent. 

  Eén namelijk met de dierenarts die normaliter de veterinaire diensten op het bedrijf verleent en staat vermeld op de voedselketeninformatie (VKI).

  Ja, dat mag. Van de vleeskalverhouder wordt verwacht dat deze de 1-op-1 dierenarts  inlicht als die adviezen invloed kunnen hebben op de kalvergezondheid, het dierenwelzijn, de volksgezondheid en de voedselveiligheid.

  Nee. De overeenkomst tussen de vleeskalverhouder en Geborgde Vleeskalverdierenarts wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan te allen tijde worden opgezegd. Bij opzegging zorgt de dierenarts voor overdracht van het bedrijfsdossier aan de nieuwe dierenarts, die door de kalverhouder wordt gemeld. Het bedrijfsdossier bevat de reden van beëindiging, het BGP en BBP, relevante onderzoeksuitslagen en behandelingen van de laatste 12 maanden.  De beëindiging van de overeenkomst wordt door de vleeskalverhouder of oude dierenarts gemeld bij InfoKalf. De nieuwe overeenkomst wordt door de nieuwe dierenarts gemeld bij InfoKalf. Een vleeskalverhouder mag slechts één overeenkomst hebben.

  De Certificerende Instelling waarmee de Stichting Geborgde Dierenarts een overeenkomst sluit, doet de administratieve ingangsbeoordeling. Auditoren van de certificerende instelling voeren de (fysieke) audits uit bij de dierenartsenpraktijk.

  Bij aanmelding vindt een administratieve ingangsbeoordeling plaats. Vervolgens volgt een certificeringsaudit. Daarna volgt een jaarlijkse of twee-jaarlijkse fysieke audit op de praktijk. Na afloop van een audit wordt er op basis van de auditbevindingen door een beoordelaar een uiteindelijk certificatiebesluit genomen. 

  Bij langdurige afwezigheid mag de vervangende dierenarts de 1-op-1 dierenarts gedurende maximaal 6 maanden volledig vervangen, dus ook voor het evalueren en updaten van het BGP en BBP. De veehouder dient aantoonbaar geïnformeerd te zijn over de langdurige afwezigheid. De plaatsvervanger moet geborgd zijn en als plaatsvervanger vermeld staan op de 1-op-1 overeenkomst. Bij afwezigheid die langer dan 6 maanden duurt, moeten de 1-op-1 overeenkomsten worden aangepast.