Veelgestelde vragen

  Wanneer er wijzigingen zijn in uw contactgegevens en/of uw praktijkgegevens dient u dat zo spoedig mogelijk door te geven aan de certificerende instelling (Kiwa VERIN) middels het mutatieformulier.  

  Op basis van de Verordening “registratie en verantwoording antibioticumgebruik rundersector van het PVV d.d. 30 juni 2011” vallen bedrijven die vijf of meer dan vijf runderen houden onder de regeling, dit kunnen melk- en rundveebedrijven met vleesvee zijn. Vleeskalveren (blank en rosé) vallen onder een andere Verordening.

  Spoedgevallen zijn een uitzondering en kunnen gedaan worden door de niet-geborgde dierenarts. De naam van de dierenarts(en) die spoedeisende hulp verlenen dient in de overeenkomst te staan.

  Het is het eenvoudigste om dit te laten doen door de 1-op-1 dierenarts, maar het mag ook de spoeddierenarts zijn. De 1-op-1 dierenarts blijft altijd eindverantwoordelijk. De beoordeling van de dierenarts gaat uiteindelijk over bedrijven waarmee de 1-op-1 overeenkomst is afgesloten.

  Ja, het gaat dan bijvoorbeeld om handelingen door veeverloskundigen of medewerkers van KI organisaties die drachtigheidsdiagnostiek met een scanapparaat uitvoeren. Dit zijn handelingen die niet voorbehouden zijn aan de dierenarts. De veehouder heeft de plicht om de dierenarts waarmee de overeenkomst is aangegaan volledig te informeren en inzage te geven in de adviezen en handelingen door derden. Veterinaire handelingen die zijn voorbehouden aan de dierenarts, mogen niet door derden worden uitgevoerd. Uitgezonderd is het voorschrijven van URA-middelen door (niet geborgde) dierenartsen buiten de 1-op-1 overeenkomst.

  U dient de betreffende veehouder de gevraagde spoedhulp te bieden. Volgens de Wet Dieren is de dierenarts namelijk tuchtrechtelijk aansprakelijk als hij een hulpvraag negeert. Wel adviseren wij u de veehouder op zijn professionele verantwoordelijkheid te wijzen en aan te geven dat hij de dierenartsen die genoemd worden op de overeenkomst als eerste dient te benaderen met een hulpvraag. De veehouder is verplicht zijn 1-op-1 dierenarts te informeren over diergeneeskundige hulp die hij van anderen dan in de overeenkomst opgenomen dierenartsen heeft gehad.

  Nee, de veehouder heeft met het aangaan van een overeenkomst met een geborgde rundveedierenarts vastgelegd dat hij handelt volgens het bedrijfsspecifieke gezondheidsplan (BGP) en bedrijfsbehandelplan (BBP) en hierover contact onderhoudt met zijn geborgde rundveedierenarts. In principe is de dierenarts die normaliter de diensten verleent én de overeenkomst met de veehouder tekent degene die diergeneesmiddelen op het bedrijf voorschrijft en aflevert (dit afleveren kan ook door een vergunninghouder of apotheker gedaan worden). Het voorschrijven van URA-middelen mag ook door (niet geborgde) dierenartsen die niet op de 1-op-1 overeenkomst staan. Daarnaast kan de 1-op-1 dierenarts zich incidenteel laten vervangen. De vervangende dierenartsen staan aangemerkt in de overeenkomst. Tevens dienen de veehouders schriftelijk ((nieuws)e-mail/op de factuur/op de website of anderzijds) op de hoogte te worden gesteld wie de vervanger van de dierenarts is. Indien de veehouder veterinaire hulp van derden inroept wordt verwacht dat hij/zij de 1-op-1 dierenarts volledig informeert over veterinaire adviezen en behandelingen.

  Het tarief voor inschrijving in het register Geborgde Rundveedierenarts bedraagt voor 2022
  € 175,-. Tarieven voor de inschrijving, audit en beoordeling door Kiwa VERIN worden na aanmelding toegestuurd. Kiwa VERIN publiceert de tarieven tevens op haar website. Bekijk hier de website.

  Als een klant van praktijk verandert of binnen een praktijk met een andere dierenarts een  1-op-1 relatie krijgt of als er een nieuwe collega bijkomt, dient u de volgende zaken te regelen: klik hier voor het document met meer informatie.

  In het document wordt uitleg gegeven omtrent vervanging. Het betreffende vervangingsdocument staat opgenomen onder "Bilaterale overeenkomst" in het menu.

  1. Kan ik nieuwe 1-op-1 overeenkomsten digitaal vastleggen in InfoRund en hoef ik ze dan niet meer in te scannen en te uploaden?

  2. Kan ik  reeds bestaande, papieren 1-op-1 overeenkomsten digitaal vastleggen in InfoRund?

  3. Kan ik een wijziging doorvoeren in een reeds ingescande en geüploade 1-op-1 overeenkomst?

  Klik hier voor de antwoorden op bovenstaande vragen.

  U ontvangt informatie van de certificerende instelling met zaken die u voorafgaand aan een audit klaar kunt leggen. Tijdens een audit worden de normvoorschriften uit het beoordelingsprotocol getoetst. Het beoordelingsprotocol is in feite het handvat. 

  Er zijn twee mogelijkheden.

  1.       Als het een digitale overeenkomst is kan de dierenarts de vervangende dierenarts toevoegen in InfoRund bij vervangende dierenartsen. Dit wordt dan aangepast op de digitale overeenkomsten.

  2.       Als er sprake is van een gescande 1-op-1 overeenkomst dient de dierenarts in ieder geval op de praktijk een overzicht bij te houden met wie de actuele vervangende dierenartsen zijn. De overeenkomst hoeft niet gewijzigd te worden. De veehouders moeten bijvoorbeeld door middel van een nieuwsbrief of mailing geïnformeerd worden over de wijziging van de vervangende dierenartsen.

  Veelgestelde vragen

  Doel hiervan is om de kwaliteit van uitvoering van het Periodieke Bedrijfsbezoek (PBB) te borgen. Dat is nodig omdat de zuivelsector via het PBB en hun kwaliteitssystemen invulling geeft aan het criterium 'melk leveren van gezonde dieren', dat is vastgelegd in de Europese verordeningen. Dit is weer van belang vanwege onder andere de export van melk(producten).

  Deze inhoudelijke toetsing in de vorm van bijwoningen wordt door de dierenartsen van Qlip uitgevoerd. In maart 2015 wordt daarmee gestart. Een medewerker van Qlip neemt vooraf telefonisch contact op voor het maken van een afspraak met de dierenarts indien hij/zij geselecteerd is voor een bijwoning. Na afloop van de bijwoning wordt het resultaat teruggekoppeld aan de dierenarts en Kiwa VERIN. De Geborgde Rundveedierenartsen die door Qlip worden benaderd, worden geacht mee te werken aan de bijwoning. Als er geen medewerking wordt verleend, wordt dat als weigering van de audit gezien en kan dat uiteindelijk leiden tot een schorsing in het register van de Geborgde Rundveedierenarts.

  Bij de beoordeling wordt onder andere gekeken of alle diergroepen gezien zijn, of een juist aantal attentiedieren is aangemerkt en juist is gecommuniceerd naar de veehouder. Zie ook het standaard PBB-waarnemingsprotocol, die u kunt vinden onder Beoordelingsprotocol op de SGD-website.

  De kosten worden gedurende de pilotfase (maart/april 2015) door de SGD gefinancierd. Deze toetsing is via een normvoorschrift opgenomen in het beoordelingsprotocol van de regeling Geborgde Rundveedierenarts. Als het PBB onvoldoende wordt uitgevoerd kan de Certificerende Instelling (Kiwa VERIN) binnen 3 maanden een nieuwe bijwoning laten uitvoeren op kosten van de betreffende dierenarts.