VEELGESTELDE VRAGEN

  Wanneer er wijzigingen zijn in uw contactgegevens en/of uw praktijkgegevens dient u dat zo spoedig mogelijk door te geven aan de certificerende instelling (Kiwa VERIN) middels het mutatieformulier.  

  Het tarief voor inschrijving in het register Geborgde Varkensdierenarts bedraagt voor 2022: € 175,-.

  Tarieven voor de inschrijving, audit en beoordeling door de CI worden na aanmelding toegestuurd. De CI publiceert de tarieven tevens op haar website.  Bekijk hier de website.

  Een geborgde varkensdierenarts is een dierenarts die zich registreert in het register Geborgde Varkensdierenarts, een overeenkomst sluit met de Certificerende Instelling en zich houdt aan het reglement ‘geborgde varkensdierenarts’ van de Stichting Geborgde Dierenarts. Het reglement geeft o.a. invulling aan de afspraken in het convenant antibioticumresistentie uit 2008, de Verordening registratie en verantwoording antibioticumgebruik varkenssector PVV 2011, de normering van de Autoriteit Diergeneesmiddelen SDa en de voorwaarden IKB Varken en IKB Nederland Varkens.

  De dierenarts speelt een centrale rol bij het voorschrijven van diergeneesmiddelen, de varkensgezondheidszorg, het welzijn, de volksgezondheid en voedselveiligheid. De borging van de dierenarts vormt daarin een essentieel onderdeel.

  Het reglement is op- en vastgesteld door het College van Belanghebbenden Geborgde Varkensdierenarts en goedgekeurd door het Bestuur van de Stichting Geborgde Dierenarts (SGD). Het college bestaat uit de volgende belanghebbenden: Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), Collectief Praktiserende Dierenartsen (CPD), Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Centrale Organisatie voor de Vleessectoren (COV) en de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Nederland (GGD).

  Ja. Het staat de IKB organisaties vrij in aanvulling op het Reglement Geborgde Varkensdierenarts extra eisen te stellen. Maar daar is op dit moment geen sprake van.

  Met de dierenarts die in het kader van de voedselketeninformatie (VKI) (Verordening (EG) nr. 853/2004) normaliter de diensten op het bedrijf verleent en is geregistreerd in het register Geborgde Varkensdierenarts. Normaliter betekent dit de dierenarts die de bedrijfsbegeleiding verzorgt en eindverantwoordelijk is.

  Ja, dat mag door een geborgde varkensdierenarts mits het tijdelijk is en met wederzijdse schriftelijke instemming. De varkenshouder moet schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de vervanging. Melding van de namen van vervangende dierenartsen op de overeenkomst volstaat. Bij wijzigingen moet de varkenshouder aantoonbaar worden geïnformeerd.

  Eén namelijk met de dierenarts die normaliter de veterinaire diensten op het bedrijf verleent en staat vermeldt op de voedselketeninformatie (VKI).

  Ja, dat mag. Van de varkenshouder wordt verwacht dat deze de 1-op-1 dierenarts inlicht als die adviezen invloed kunnen hebben op de varkensgezondheid, het welzijn, de volksgezondheid en de voedselveiligheid.

  Nee. De overeenkomst tussen de varkenshouder en geborgde varkensdierenarts wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan te allen tijde worden opgezegd. Bij opzegging dient zorg gedragen te worden voor overdracht van het bedrijfsdossier aan de nieuwe dierenarts én er moet bij IKB Nederland Varkens en IKB Varken melding worden gemaakt dat er een nieuwe overeenkomst is gesloten. Een varkenshouder mag slechts één overeenkomst hebben.

  De Certificerende Instelling audit in opdracht van de SGD. Op dit moment is Kiwa VERIN de Certificerende Instelling (CI).

  Bij aanmelding vindt een administratieve ingangsbeoordeling plaats. Daarna volgt ten minste een jaarlijkse fysieke audit op de praktijk. De Certificerende Instelling stuurt voorafgaand aan de beoordeling informatie toe.

  Veelgestelde vragen

  Ja. Buitenlandse dierenartsen die op structurele basis veterinaire diensten op veebedrijven verlenen zijn, op basis van Richtlijn 2006/123/EG van het Europese Parlement, verplicht de verantwoordelijke autoriteit (competent authority) van de lidstaat op de hoogte te stellen van de activiteiten in het "gastland". De “competent authority” in Nederland is het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Een inschrijving in www.diergeneeskunderegister.nl bij CIBG is voor buitenlandse dierenartsen niet verplicht, maar ook niet verboden. Buitenlandse dierenartsen die zich niet laten inschrijven zal worden gevraagd aan te tonen dat aan Richtlijn 2006/123/EG van het Europese Parlement is voldaan.

  Het beoordelingsprotocol staat op de website www.geborgdedierenarts.nl, onder het kopje Varkensdierenarts, Beoordelingsprotocol. Het beoordelingsprotocol vormt samen met het beslissingsprotocol de basis voor certificatie.

  Als een dierenarts niet aan de gestelde eisen voldoet dan zijn vervolgacties van toepassing, zoals vastgelegd in het beslissingsprotocol. De Certificerende Instelling informeert de dierenarts over het resultaat van de beoordeling.