Veelgestelde vragen

  Wanneer er wijzigingen zijn in uw contactgegevens en/of uw praktijkgegevens dient u dat zo spoedig mogelijk door te geven aan de certificerende instelling (Kiwa VERIN) middels het mutatieformulier.  

  Een geborgde pluimveedierenarts is een dierenarts die zich registreert in het register Geborgde Pluimveedierenarts, een overeenkomst sluit met de Certificernde Instelling en zich houdt aan het reglement ‘geborgde pluimveedierenarts’ van de Stichting Geborgde Dierenarts. Het reglement geeft o.a. invulling aan de afspraken in het convenant antibioticumresistentie uit 2008, de Verordening registratie en verantwoording antibioticumgebruik pluimveesector PPE 2011, de normering van de Autoriteit Diergeneesmiddelen SDa en de algemene voorwaarden IKB Kip en IKB Ei.

  De dierenarts speelt een centrale rol bij het voorschrijven van diergeneesmiddelen, de pluimveegezondheidszorg, het welzijn, de volksgezondheid en voedselveiligheid. De borging van de dierenarts vormt daarin een essentieel onderdeel. De partijen vinden het belangrijk dat het diergeneesmiddelengebruik en meer in het bijzonder het antibioticumgebruik inzichtelijk en bespreekbaar wordt en dat veel voorschrijvende dierenartsen daarop kunnen worden aangesproken.

  Ja. Buitenlandse dierenartsen die op structurele basis veterinaire diensten op pluimveebedrijven verlenen zijn, op basis van Richtlijn 2006/123/EG van het Europese Parlement, verplicht de verantwoordelijke autoriteit (competent authority) van de lidstaat op de hoogte te stellen van de activiteiten in het "gastland". De “competent authority” in Nederland is het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Een inschrijving in www.diergeneeskunderegister.nl bij CIBG is voor buitenlandse dierenartsen niet verplicht, maar ook niet verboden. Buitenlandse dierenartsen die zich niet laten inschrijven zal worden gevraagd aan te tonen dat aan Richtlijn 2006/123/EG is voldaan.

  Het reglement is op- en vastgesteld door het College van Belanghebbenden Geborgde Pluimveedierenarts en goedgekeurd door het Bestuur van de Stichting Geborgde Dierenarts. Het college bestaat uit de volgende belanghebbenden: KNMvD Groep Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren, het Collectief Praktiserende Dierenartsen (CPD), Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (NOP), Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP), Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (NEPLUVI), Algemene Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren (ANEVEI).

  Ja. Het staat de IKB schemabeheerders vrij om in aanvulling op het reglement Geborgde Pluimveedierenarts extra eisen te stellen.

  Met de dierenarts die in het kader van de voedselketeninformatie (VKI) (Verordening (EG) nr. 853/2004) normaliter de diensten op het bedrijf verleend en is geregistreerd in het register Geborgde Pluimveedierenarts. Normaliter betekent: de dierenarts die de bedrijfsbegeleiding verzorgt en eindverantwoordelijk is.

  Ja, dat mag door een geborgde pluimveedierenarts mits het tijdelijk is en met wederzijdse schriftelijke instemming. De pluimveehouder moet schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de vervanging. Melding van de namen van vervangende dierenartsen op de overeenkomst of een document bij de overeenkomst volstaat. Bij wijzigingen moet de pluimveehouder aantoonbaar worden geïnformeerd.

  Eén exemplaar is voor de veehouder en één exemplaar voor de dierenarts. Eventueel kan ook ondertekening door de eigenaar plaatsvinden; in dat geval ontvang de eigenaar ook één exemplaar. Volgens de UDD-regeling van de overheid dient de dierenarts de 1-op-1 relaties te melden bij de NVWA. Met NVWA is afgesproken dat NVWA inzage krijgt in de 1-op-1 relaties die bij de Stichting Geborgde Dierenarts bekend zijn. Dat voorkomt dat dierenartsen aan twee instanties moeten melden.

  Eén namelijk met de dierenarts die normaliter de veterinaire diensten op het bedrijf verleent en staat vermeld op de Voedsel Keten Informatie (VKI).

  Controle bij de pluimveehouder gaat via het IKB Kip (en IKB Ei) kwaliteitssysteem in de pluimveesector.

  Ja, dat mag. Van de pluimveehouder wordt verwacht dat deze de dierenarts van de overeenkomst inlicht als die adviezen invloed kunnen hebben op de pluimveegezondheid, het welzijn, de volksgezondheid en de voedselveiligheid.

  Nee. De overeenkomst tussen de pluimveehouder en geborgde pluimveedierenarts wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan te allen tijde worden opgezegd. Bij opzegging dient zorg gedragen te worden voor overdracht van het bedrijfsdossier aan de nieuwe dierenarts. Een pluimveehouder mag slechts één overeenkomst hebben. Wijziging in de 1-op-1 relaties moeten worden gemeld bij IKB CRA.

  Medewerkers van de Certificerende Instelling Kiwa VERIN waarmee de Stichting Geborgde Dierenarts hiertoe een overeenkomst heeft gesloten.

  Bij aanmelding vindt een administratieve ingangsbeoordeling plaats, binnen 3 maanden gevolgd door een beoordeling op de praktijk. Daarna volgt een jaarlijkse of twee-jaarlijkse beoordeling op de praktijk. De Certificerende Instelling stuurt voorafgaand aan de beoordeling informatie toe.

  Het tarief voor inschrijving in het register Geborgde Pluimveedierenarts bedraagt voor 2022 €175,-.

  Tarieven voor de inschrijving, audit en beoordeling door de Certificerende Instelling worden na aanmelding toegestuurd. De Certificerende Instelling publiceert de tarieven tevens op haar website. Klik hier voor de website.

  Veelgestelde vragen

  Na het sluiten van een overeenkomst met de Certificerende Instelling volgt een schriftelijke beoordeling op de ingangscriteria voor de Geborgde Pluimveedierenarts.

  Deze criteria zijn:

  1. Registratie in het diergeneeskunderegister.nl van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG);
  2. Het sluiten van een overeenkomst met de Certificerende Instelling voor de beoordeling en certificering.

  Vervolgens volgt binnen 3 maanden (en daarna jaarlijks) een audit op de praktijk op naleving van de voorschriften uit het beoordelingsreglement. Na beoordeling volgt definitieve registratie in het register Geborgde Pluimveedierenarts.

  Het beoordelings- en beslissingsprotocol staan op www.geborgdedierenarts.nl onder Pluimveedierenarts, ‘beoordelingsprotocol’  en ‘ beslissingsprotocol’.

  Als een dierenarts niet aan de gestelde eisen voldoet dan worden door de CI corrigerende maatregelen opgelegd, zoals vastgesteld in het beslissingsprotocol. De Certificerende Instelling informeert de dierenarts over het besluit.