Stichting geborgde dierenarts

BESTUUR SGD

Voorzitter: Prof. em. Dr. J. Fink-Gremmels
Penningmeester: Drs. E.W.H.M. van der Velden
Secretaris: Drs. J.H.G. Goebbels

Contact bestuur: info@geborgdedierenarts.nl

Nevenfuncties SGD-bestuur

DOELSTELLING

De SGD is als onafhankelijk instituut verantwoordelijk voor het beheer van reglementen en regelingen voor de veterinaire dienstverlening door de dierenarts. Deze regelingen en reglementen moeten in overeenstemming zijn met de eisen van de beroepsgroep dierenartsen, belanghebbende(n) en de overheid. De SGD draagt zorg voor onafhankelijke borging hiervan.
De statuten treft u hierbij aan.

WERKWIJZE

De SGD kent per diersoort een College van Belanghebbenden voor het opstellen en onderhouden van reglementen en regeling. In de colleges zittten afgevaardigden van belanghebbende organisaties. De colleges stellen de reglementen en regelingen vast en leggen deze ter goedkeuring voor aan het bestuur van de SGD.

Ter verduidelijking van de procesgang heeft de SGD een stroomschema opgesteld. Klik hier voor het stroomschema.

FINANCIERING

De SGD wordt door de aan de regelingen deelnemende dierenartsen gefinancierd. De tarieven voor 2021 bedragen per regeling, per dierenarts € 175,-. Het tarief wordt door de Certificerende Instelling in rekening gebracht.

 

Financiële Publicatiestukken 2021