Stichting geborgde dierenarts

BESTUUR SGD

Voorzitter: Prof. em. Dr. J. Fink-Gremmels
Penningmeester: Drs. E.W.H.M. van der Velden (tot 4 april 2023) 
Secretaris: Drs. J.H.G. Goebbels

Contact bestuur: info@geborgdedierenarts.nl

Nevenfuncties SGD-bestuur

DOELSTELLING

De SGD is als onafhankelijk instituut verantwoordelijk voor het beheer van reglementen en regelingen voor de veterinaire dienstverlening door de dierenarts. Deze regelingen en reglementen moeten in overeenstemming zijn met de eisen van de beroepsgroep dierenartsen, belanghebbende(n) en de overheid. De SGD draagt zorg voor onafhankelijke borging hiervan.
De statuten treft u hierbij aan.

WERKWIJZE

De SGD kent per diersoort een College van Belanghebbenden voor het opstellen en onderhouden van reglementen en regeling. In de colleges zittten afgevaardigden van belanghebbende organisaties. De colleges stellen de reglementen en regelingen vast en leggen deze ter goedkeuring voor aan het bestuur van de SGD.

Ter verduidelijking van de procesgang heeft de SGD een stroomschema opgesteld. Klik hier voor het stroomschema.

FINANCIERING

De SGD wordt door de aan de regelingen deelnemende dierenartsen gefinancierd. De SGD-bijdrage betreft in 2022, net zoals in 2021, € 250,- per geborgde dierenarts met één registratie. Dit is inclusief de SDa-bijdrage. Het tarief wordt door de Certificerende Instelling in rekening gebracht.

Indien u twee registraties heeft, is de bijdrage € 425,-. Bij drie registraties komt de SGD-bijdrage uit op € 600,-


De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

 

 

Financiële Publicatiestukken 2021