VETERINAIRE BENCHMARK INDICATOR (VBI)

De Stichting Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) is een onafhankelijk instituut dat onder meer normen stelt voor een verantwoord gebruik van antibiotica in de dierhouderij. De SDa geeft opdracht voor de aanlevering van gebruiksgegevens, rapporteert daarover en houdt toezicht op de kwaliteit van de gegevens en de verbetertrajecten.

De SDa stelt benchmarkindicatoren vast voor het antibioticumgebruik in de veehouderij.

Enerzijds is voor dierhouders een normering van de dierdagdosering vastgesteld.  Deze benchmarkindicatoren bieden dierhouders een handvat om de gestelde doelen te bereiken. De benchmarkindicatoren worden uitgedrukt in een dierdagdosering per jaar. De benchmarkindicatoren zijn vastgesteld op basis van de gebruiksgegevens.

Anderzijds heeft de SDa in maart 2014 het rapport over de veterinaire benchmarkindicator (VBI) vastgesteld. Daarmee wordt ook inzicht verkregen in het voorschrijfpatroon van dierenartsen. De SGD heeft de door de SDa ontwikkelde systematiek geïmplementeerd in de regelingen van de Geborgde dierenarts. De VBI voor pluimveedierenartsen wordt via IKB CRA berekend en schriftelijk gerapporteerd aan de pluimveedierenarts. Daarmee hebben dierenartsen inzage in hun voorschrijfpatroon van antibiotica en kunnen zij zichzelf benchmarken met collega's.

Als de VBI groter is dan 0,3 valt de dierenarts in het actiegebied. Vanaf 2016 hebben dierenartsen dan een inspanningsverplichting om de VBI te verlagen door acties te ondernemen overeenkomstig het verbetertraject. De VBI in 2016 wordt berekend met de gegevens over 2015.

Veelgestelde vragen

Ik ben afgestudeerd als dierenarts landbouwhuisdieren aan de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht...

Meer informatie